Skip to content

Neurony dopaminergiczne wytwarzane z funkcji embrionalnych komórek macierzystych małpy w modelu naczelnych Parkinsona ad 6

5 miesięcy ago

694 words

Ponadto, przeszczepione komórki mogą proliferować in vivo, zmniejszając stężenie BrdU w komórkach. Co więcej, neurony swoiste dla TH neuronów prążkowia mogą być rekrutowane, jak opisano wcześniej (34), co może wyjaśniać obserwację kilku neuronów TH-pozytywnych nawet u kontrolnych małp. Zgodnie z wcześniejszym raportem klinicznym, liczba komórek TH-pozytywnych w mózgu pośmiertnym pacjenta z PD wynosiła w przybliżeniu 200 000 (35). Jednak w dwóch ostatnich podwójnie ślepych próbach liczba komórek, które przeżyły TH-dodatnie, wynosiła 50 000 – 240 000 (4, 7). Biorąc pod uwagę, że objętość skorupy małpy stanowi 10% wartości skorupy ludzkiej (36, 37), prawdopodobnie liczba komórek T-dodatnich w mózgu małpy (M. fascicularis) jest równa 5000-24,000. Wyniki tego badania pozostają w zgodzie z obserwacjami u ludzi, co sugeruje, że komórki ES są obiecującym kandydatem na źródło dawcy do przeszczepiania komórek PD. Należy jednak zauważyć, że małpa leczona MPTP jest modelem ostrego wybiórczego niszczenia nigralnego, podczas gdy pacjenci z PD również doświadczają postępującego pogorszenia i zmian patologicznych innych układów nerwowych (15, 38, 39). Chociaż przedstawione tu wyniki zachęcają do opracowania strategii obejmujących neurony pochodzące z komórki ES do leczenia chorób neurologicznych, konieczne będą dalsze badania w celu uwzględnienia długoterminowej skuteczności i bezpieczeństwa stosowania tych komórek. Na przykład niski wskaźnik przeżycia przeszczepionych komórek lub neuronów jest porównywalny z tym, który odnotowano w poprzednich doniesieniach (40). Aby zwiększyć liczbę żywotnych neuronów DA wytworzonych przez przeszczepy in vivo, w obecnym badaniu wykorzystaliśmy progenitory neuronowe DA. Docenianie wielu celów (41) jest również strategią, którą należy wziąć pod uwagę. Warto zauważyć, że w przeszczepie zaobserwowaliśmy wiele komórek GABA-dodatnich, co sugeruje, że inne rodzaje neuronów i / lub komórki glejowe w przeszczepie mogą przyczyniać się zarówno do różnicowania i funkcji transplantowanych neuronów DA (42). Jednak pozostaje do ustalenia optymalna komórkowa kompozycja przeszczepu. Ponadto, podczas gdy poprzednie badania na gryzoniach wykazały, że tworzenie nowotworów może być związane z przeszczepami komórek ES (43. 45), nie zaobserwowaliśmy tworzenia się guzów lub komórek pozytywnych dla Ki67 w ciągu pierwszych 3 miesięcy po transplantacji. W przyszłości jednak ważne będzie zbadanie późnego powstawania nowotworu, jak również możliwych długotrwałych skutków przeszczepów komórek ES na zachowanie motoryczne. Konieczne będzie również stosowanie komórek nie-TH-dodatnich w przeszczepach kontrolnych, aby wykluczyć możliwość, że w skutkach tego leczenia pośredniczą komórki inne niż DA. Na koniec chcielibyśmy podkreślić, że nasz system (MRI, chirurgia, PET itp.) Ma zastosowanie do ludzi. Wcześniejsze prace wykazały, że małpie komórki ES mają cechy podobne do cech ludzkich komórek ES (18, 19, 46). Ponadto niedawno wykazano, że prekursory nerwowe indukowane z ludzkich komórek ES były w stanie przetrwać w mózgach gryzoni (47, 48). Metoda SDIA ma zastosowanie do ludzkich komórek ES, umożliwiając wzbogacenie progenitorów DA (dane niepublikowane). Wyniki te sugerują, że transplantacja za pomocą komórek ES jako terapii klinicznej dla PD zbliża się do punktu technicznej wykonalności. Dwie ostatnie, przeprowadzone z podwójnie ślepej próby, kontrolowane przez próbę, badania zarodkowych przeszczepów śródmózgowych w leczeniu PD wykazały jednak jedynie niewielką poprawę (4, 7), co sugeruje potencjalne granice transplantacji komórek. Wiele podstawowych kwestii, zwłaszcza dotyczących terapii komórkami macierzystymi, pozostaje do rozwiązania (38). Przed próbą klinicznego zastosowania ludzkiego przeszczepu komórek ES, konieczne będą obszerne badania oceniające bezpieczeństwo i skuteczność przeszczepiania komórek ES w modelach małpich. Metody Konserwacja komórek ES naczelnych. Utworzono linie komórek ES ES z małpy Cynomolgus i potwierdzono ich pluripotencję przez potworne działanie u myszy z ciężkim złożonym niedoborem odporności, jak opisano wcześniej (19). Niezróżnicowane komórki ES utrzymywano na warstwie odżywczej (tj. STO) zarodkowych fibroblastów traktowanych mitomycyną C (Wako Pure Chemical Industries Ltd.) w DMEM (Sigma-Aldrich) / F-12 (Invitrogen Corp.) uzupełnionej 0,1 mM 2 -merkaptoetanol (2-ME) (Sigma-Aldrich), 1000 jednostek / ml LIF (Chemicon International), 20% substytucja suplementem surowicy (KSR; Invitrogen Corp.) i 4 ng / ml FGF2 (Upstate Biotechnology Inc.). Komórki ES poddano subhodowli przy użyciu 0,25% trypsyny (Invitrogen Corp.) w PBS z 20% KSR i mM CaCl2 (Wako Pure Chemical Industries Ltd.), jak opisano (11, 19). Indukcja neuronalnych komórek progenitorowych z komórek ES naczelnych
[więcej w: wiarygodny test internetu, przeciwwskazania do mikrodermabrazji, ciekawe miejsca w czechach ]
[hasła pokrewne: crt p, kalendarzyk miesiączkowy ob, przeciwwskazania do mikrodermabrazji ]